HELIOS Fenix 9.51 - Majetek

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

27.11.2023     Patch 9.51.090

Opravy

Sestavy - účetní odpisy Pro sestavy odpisových plánů a účetních odpisů doplněna pro vyřazené položky majetku vedle možnosti uvádět nebo neuvádět pořizovací a zůstatkovou cenu ještě i možnost uvádět nebo neuvádět hodnotu oprávek.

03.07.2023     Patch 9.51.030

Opravy

Karta majetku - Odkazy - Soubory v databázi
Opravena chyba (6 - Overflow), která nastávala při ukládání souborů ke kartám majetku do databáze z důvodu vysoké hodnoty klíče, pokud bylo ukládání používáno po delší dobu.

Odpisový plán
Oprava chyby, která způsobovala nesprávné rozdělení hodnot mezi náklady za první a druhé pololetí odpisového plánu u položek, u kterých došlo v aktuálním roce ke změně odpisu v průběhu roku. K chybě docházelo pouze v případě generování odpisového plánu pro následující rok.


05.06.2023     Patch 9.51.020

Opravy

Sestava - kumulativní soupis Opravena sestava Soupis drobného majetku dle skupin a podskupin kumulovaný, kde docházelo k chybě, pokud byla sestava vytvářena při použití vyplněné výběrové podmínky.

15.05.2023     Patch 9.51.010

Opravy

Inventurní soupis nemovitostí
Změna struktury a zpracování sestavy "Inventurní soupis - Evidence nemovitostí - Budovy/Parcely" ve všech variantách základního třídění. Původní řešení neobsahovalo ošetření na sitiuaci, kdy budova obsahovala vazbu na více, než jednu parcelu. V takovém případě docházelo ke zduplikování záznamů budov vč. hodnot a součtů.

Aktivní plocha
Opravena chyba interakce aktivní plochy, která způsobovala nepřístupnost hlavní nabídky aplikace poté, co se provedlo skrytí a následně opětovné zobrazení aktivní plochy.

Sestava - kumulativní soupis
Upravena sestava Soupis - Drobný MAJ - dle skup/podskup kumulovaně. Doplněny texty za skupiny a podskupiny, přehledné rozčlenění za skupiny a formát čísel upraven s oddělovači tisíců.


24.04.2023     Patch 9.51.000

Opravy

Odpisový plán Opraven algoritmus zpracování odpisového plánu z hlediska výpočtu nákladů za 1. a 2. pololetí pro položky zařazené v průběhu roku jako částečně odepsané. U takových položek nebyly v odpisovém plánu správně uvedeny náklady za 1. a 2. pololetí, protože nebyla započítána doba od počátku roku, kdy probíhal odpis ještě před skutečným založením karty. Pro tuto dobu nebyly rovněž zohledněny dodatečné změny odpisu pokud by proběhla změna odpisové sazby již v roce zařazení. Odpisový plán

Novinky

Výběr rozsahu dat Doplněna výběrová podmínka na rozsah dat pro Návrh na vyřazení - lze použít množinový výběr Vše / S návrhem / Bez návrhu. Výběr rozsahu dat