HELIOS Fenix 9.41 - Výkaznictví

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

24. 4. 2023     Patch 9.41.080

Oprava


Sestava 147V Monitoring hospodaření obce (SIMU) Ve výpočtu monitoringu hospodaření obce je nyní u sumy uhrazených splátek půjček a úvěrů kladné znaménko. menu Sestavy

20. 2. 2023     Patch 9.41.050

Novinky


Číselník konsolidovaných partnerů pro rok 2023 (pro výkaz PAP) Číselník je zaktualizovaný podle souboru „Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2023“ zveřejněném na webu Ministerstva financí. Výčet KJ na webu MF
Číselník Partneři zahraniční pro rok 2023 (pro výkaz PAP) Číselník je aktualizovaný podle dokumentu Příloha č. 1 - Číselník Partneři PAP k dokumentu Metodika tvorby PAP pro rok 2023, zveřejněném Ministerstvem financí. Metodika tvorby PAP

30. 1. 2023     Patch 9.41.040

Novinky


Kontrolní vazby výkazů – verze č. 60 Podle dokumentu „Kontrolní vazby výkazů CSÚIS – verze č. 60“, zveřejněném na webu www.statnipokladna.cz, jsou do kontrol výkazů doplněny změny:
- pro výkaz Protokol o schválení ÚZ se netestuje termín schválení v případě, že stav schválení je "Neschváleno z důvodu uplynutí času"
- pro výkaz Přehled úvěrů, zápůjček a NFV (PUZV) a Rozvaha je mezivýkazová vazba č. 001 změněna na povinnou
Kontroly na webu Státní pokladny

9. 1. 2023     Patch 9.41.030

Novinky


Sestava 147V Monitoring hospodaření obce (SIMU) Do sestavy jsou zapracovány změny algoritmů soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), které vydalo MF pro rok 2022. Algoritmy SIMU

28. 11. 2022     Patch 9.41.010

Novinky


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC (FIN) platný od 01/2023 Do části IX. výkazu FIN nevstupují výdajové položky konsolidace na úrovni organizace: 5342, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349, 6363. Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M
Tisk výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty od 01/2023 Na základě vyhlášky č. 269/2022 Sb. došlo ke změně v hlavičce výkazu Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Při tisku výkazů je text "ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI" nahrazen textem "ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ". Vyhláška č. 269/2022 Sb.

07. 11. 2022     Patch 9.41.000

Novinky


Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC (FIN) platný od 07/2022 Sestavení, tisk a kontroly výkazu jsou upraveny podle vyhlášky č.160/2022 Sb. Do výkazu je doplněna část X.a a X.b pro vykazování údaje Mimořádná událost. Vyhláška č. 160/2022
Mimořádná událost - rozpočtové zachycení
Číselník Mimořádné události MF Do menu Číselníky je doplněný nový číselník Mimořádné události MF, potřebný pro sestavení částí X.a a X.b výkazu FIN ÚSC. Číselník mimořádných událostí MF