HELIOS Fenix 9.41 - Matrika

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

11.07.2023     Patch 9.41.115

Opravy

Matrika Formulář knihy manželství - do formuláře knihy manželství nešly zadat na záložce Rodiče - ženich údaje pro matku ženicha. Formulář byl chybně přesměrován na záložku Údaje pro tisk sestav.

03.07.2023     Patch 9.41.110

Legislativa

Matrika Tiskové matriční vzory - od 1. července 2023 zavedení nového vzoru rodného listu(č. 23) pro případy stejnopohlavních rodičů, úpravy stávajících vzorů (č. 5, 6, 17, 19, 22). Novela matriční vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24.04.2023     Patch 9.41.080

Novinky

Vidimace Kopírování knihy pro VIL při zakládání nových v dalším roce.

Opravy

Matrika Zvětší-li se okno s pořízenými záznamy (např. v Knize úmrtí) na celou obrazovku, najede-li se na poslední záznam a spustí se např. Řízená změna, k úpravám se nabídne jiný záznam než ten, kde se Řízená změna spustila.

11.04.2023     Patch 9.41.070

Opravy

Matrika Provedena oprava při práci z okny.

09.01.2023     Patch 9.41.030

Legislativa

Matrika Tiskopisy statistických hlášení - vyhláška č. 404/2021 Sb. o programu statistických zjišťování na rok 2023. Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb. Do programu zapracovány nové tiskopisy Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí, Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství.

07.11.2022     Patch 9.41.000

Novinky

Legalizace Pořízení záznamu legalizace do el. knihy
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, s účinností od 1. 7. 2022 zavádí právní možnost tzv. e-legalizace, tedy úředního ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě. Toto právní zakotvení se promítá také do zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ověřování“), který specifikuje podrobnosti. V programu Vidimace-Legalizace se jedná pouze o evidenční proces zavedení záznamu do elektronické ověřovací knihy včetně možnosti přiložit elektronický ověřený dokument k pořizovanému záznamu. Pro procesy týkající se generování elektronického dokumentu včetně ověření se předpokládá využití E-legalizace v Czech POINT.
V programu je umožněna nová varianta pořízení záznamu do ověřovací knihy legalizace. Žadatel může před ověřující osobou provést ověření prostřednictvím volby elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní.
Tisk ověřovací doložky/ ověřovací knihy Legalizace
V příloze č. 3 - OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI se za slova „uznal podpis na listině za vlastní*“ vkládají slova „- uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*“. se za slova „Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby“ doplňují slova „* - Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*“.
ŠABLONY DOT: mat_overovaci_dol.dot, mat_overovaci_dol_kniha.dot, mat_overovaci_dol_nek_pas.dot, mat_overovaci_dol_nek_pas_101_51.dot, mat_overovaci_dol_v2.dot, mat_overovaci_dol_v3.dot, mat_overovaci_dol_v4.dot.
V příloze č. 4 - OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI ZA ÚČASTI SVĚDKŮ se za slova „uznal podpis na listině za vlastní*“ vkládají slova „- uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*“. se za slova „Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby“ doplňují slova „* - Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*“.
ŠABLONY DOT: mat_overovaci_dol_leg_svedci.dot.
V příloze č. 8 TISKOPIS OVĚŘOVACÍ KNIHY nadpis sloupce 7 v pravé části zní: „Podpis na dokumentu byl uznán za vlastní“. nadpis sloupce 9 zní: „Označení druhu dokumentu, který je vidimován nebo na kterém je legalizován podpis“.
ŠABLONY RPT: mat_kvl_list3.rpt, mat_kvl_list4.rpt.

Opravy

Matrika Tisk matričních tiskopisů – výjimka okres Praha
Zapracována výjimka při tisku. Pokud je v položce okres obsažena hodnota Území hlavního města Prahy, program tiskne prázdný řetězec.
Vidimace Tisk ověřovací doložky Vidimace
šablony ověřovací doložky pro vidimaci doplněny o chybějící předepsaný text viz legislativní vzor ověřovací doložky. Z důvodů velikosti buněk byla provedena i změna velikosti fontu.
Doplnění textu: 1. Doplněn text „/tato” ) 2. Doplněn či upraven text „Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla(nebo otisk jmenovky)” 3. Doplněn text „Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby” 4. Doplněn text „*Nehodící se škrtněte”.
Tiskové šablony ověřovací doložky DOT:( mat_overovaci_dol.dot, mat_overovaci_dol_v2.dot, mat_overovaci_dolv3.dot, mat_overovaci_dol_nek_pas_101_51.dot, mat_overovaci_dol_nek_pas.dot.)