HELIOS Fenix 9.41 - Majetek

Aktualizace pro software HELIOS Fenix 

03.07.2023     Patch 9.41.110

Opravy

Karta majetku - Odkazy - Soubory v databázi
Opravena chyba (6 - Overflow), která nastávala při ukládání souborů ke kartám majetku do databáze z důvodu vysoké hodnoty klíče, pokud bylo ukládání používáno po delší dobu.

Odpisový plán
Oprava chyby, která způsobovala nesprávné rozdělení hodnot mezi náklady za první a druhé pololetí odpisového plánu u položek, u kterých došlo v aktuálním roce ke změně odpisu v průběhu roku. K chybě docházelo pouze v případě generování odpisového plánu pro následující rok.

05.06.2023     Patch 9.41.100

Opravy

Sestava - kumulativní soupis Opravena sestava Soupis drobného majetku dle skupin a podskupin kumulovaný, kde docházelo k chybě, pokud byla sestava vytvářena při použití vyplněné výběrové podmínky.

15.05.2023 Patch 9.41.090

Opravy

Inventurní soupis nemovitostí
Změna struktury a zpracování sestavy "Inventurní soupis - Evidence nemovitostí - Budovy/Parcely" ve všech variantách základního třídění. Původní řešení neobsahovalo ošetření na sitiuaci, kdy budova obsahovala vazbu na více, než jednu parcelu. V takovém případě docházelo ke zduplikování záznamů budov vč. hodnot a součtů.

Aktivní plocha
Opravena chyba interakce aktivní plochy, která způsobovala nepřístupnost hlavní nabídky aplikace poté, co se provedlo skrytí a následně opětovné zobrazení aktivní plochy.

Sestava - kumulativní soupis
Upravena sestava Soupis - Drobný MAJ - dle skup/podskup kumulovaně. Doplněny texty za skupiny a podskupiny, přehledné rozčlenění za skupiny a formát čísel upraven s oddělovači tisíců.

20.03.2023     Patch 9.41.060

Opravy

Odpisový plán Opraven algoritmus zpracování odpisového plánu z hlediska výpočtu nákladů za 1. a 2. pololetí pro položky zařazené v průběhu roku jako částečně odepsané. U takových položek nebyly v odpisovém plánu správně uvedeny náklady za 1. a 2. pololetí, protože nebyla započítána doba od počátku roku, kdy probíhal odpis ještě před skutečným založením karty. Pro tuto dobu nebyly rovněž zohledněny dodatečné změny odpisu pokud by proběhla změna odpisové sazby již v roce zařazení. Odpisový plán

30.01.2023     Patch 9.41.040

Opravy

Základní nastavení pro nového uživatele Upraveno pořadí činností při spouštění aplikace Majetek tak, aby v případě plnění obsahu číselníku účetních odpisových skupin nedocházelo ke kolizi s jinými činnostmi a tím k zablokování aplikace.

07.11.2022     Patch 9.41.000

Novinky

Aktualizované vydání pro verzi 9.41 Vytvořeno s použitím nových společných funkcí a knihoven.