HELIOS Fenix 9.41 - Společný spouštěč

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

10.08.2023     Patch 9.41.125

Opravy

Spuštění programu Ošetřena situace, pokud licenční záznam obsahuje nekorektní nebo prázdnou hodnotu evidenčního čísla zákazníka. Tento stav způsoboval fatální chybu při startu aplikace.
Přihlašování k databázi
Opraveno načítání přihlašovacích údajů k databázi pro síťová připojení.

07.08.2023     Patch 9.41.120

Opravy

Aktivní plocha - sekce Hotline
Opraven formát údaje Identifikátor hotline na dolní liště aktivní plochy spouštěče.

24.04.2023     Patch 9.41.080

Opravy

Pozice a stav okna po otevření aplikace
Opravena funkce pamatování a obnovení původní pozice, stavu a velikosti okna Spouštěče z hlediska stavu maximalizovaného okna, které se po opětovném spuštění aplikace nevracelo do maximalizovaného stavu, ale do stavu běžného okna.

20.03.2023     Patch 9.41.060

Novinky

Aktualizace produktu
Při otevírání webového odkazu aktualizací verze je uživateli nabízeno uzavření Spouštěče, aby mohla být provedena bezpečná aktualizace produktu.
Společný spouštěč - Aktualizace produktu

Opravy

Zavírání jednotlivých modulů v záložkách a zavírání celé aplikace Byl vytvořen mechanizmus pro bezpečné zavírání modulů v záložkách Společného Spouštěče HELIOS Fenix tak, aby byly spolehlivě vykonávány činnosti prováděné při uzavírání modulů. Společný spouštěč - Zavírání jednotlivých modulů v záložkách a zavírání celé aplikace

20.02.2023     Patch 9.41.050

Novinky

Podpora databázové platformy ORACLE
 • Pro aplikaci Společný Spouštěč HELIOS Fenix zahájena podpora databázové platformy ORACLE ve stejném rozsahu, v jaké platí dosud pro jednotlivé moduly a ostatní součásti produktu HELIOS Fenix.

Údaje na aktivní ploše spouštěče
 • Na aktivní okno spouštěče doplněn odkazna e-mail na hotline Fenixu.

Opravy

Připojení k databázi
 • Ošetřen problém s připojením k databázi MS SQL Server pokud je na serverové konfiguraci SQL Serveru nastavena volba Force Encryption.

Aktivní plocha - načítání údajů pro Infokanál a Školení z internetu
 • Upraven postup načítání údajů pro panely Infokanál a Školení z internetu tak, aby případné technické problémy s načítáním dat nezpůsobovaly problémy při spouštění samotné aplikace. Průběh načítání dat pro panely Infokanál a Školení z internetu je zároveň signalizován ikonou znázorňující probíhající proces a v případě nezdařeného nebo déletrvajícího načítání těchto zdrojů je uživateli zobrazeno upozornění v podobě trojúhelníku vedle titulku příslušného kanálu.


09.01.2023     Patch 9.41.030

Opravy

Zobrazování videosekvencí na aktivní ploše Společného spouštěče
 • Zajištěna instalace doplňku Microsoft Edge WebView2 Runtime, pokud není v aktuálním systému nainstalován. Instalace je zajištěna prostřednictvím instalačního balíčku nebo aktualizačního balíčku produktu beze změny verze Společného spouštěče.


12.12.2022     Patch 9.41.020

Opravy

Národní prostředí, kódování
 • Opraven poblém s kódováním projevující se chybovým hlášením: „No data is available for encoding 1250 ... ".

Automatické aktualizace,
konfigurace stanice klienta
 • Opravena chyba ověření stavu instalace stanice na stanici klienta pro funkcionalitu Automatických aktualizací pro síťový model instalace.


28.11.2022     Patch 9.41.010

Opravy

Automatické zakládání přihlašovacích profilů a přihlašování k databázi
 • Opravena chyba, která se projevovala v souvislosti s prvotním generováním profilů pro připojení k databázi v závislosti na stavu záznamů o ODBC zdrojích v profilu uživatele.

Integrace funkčních prvků pro automatickou aktualizaci
 • Opravena funkcionalita týkající se automatické aktualizace klienta v síťovém prostředí. V případě chybějící serverové konfigurace pro automatické aktualizace klientské stanice docházelo k chybě zabraňující spuštění aplikace.


22.11.2022     Patch 9.41.005

Opravy

Automatické zakládání přihlašovacích profilů a přihlašování k databázi
 • Oprava chyby způsobující selhání automatického zakládání přihlašovacích profilů podle zdrojů ODBC v případě nenaplněného seznamu profilů.
 • Oprava chyby přihlášení k databázi v případě připojení s profilem ze zdroje ODBC napojeného na konkrétní port.
 • Vyřešen problém s připojováním pomocí profilů napojených na zdroje ODBC s datovým napojením typu Named Pipes.
 • Opravena možnost editace údajů "Server" a "Databáze" při dodatečné editaci již uloženého profilu.
 • Oprava chyby v souvislosti s datovým napojením typu Named Pipes - po vytvoření takového připojení nebylo možno připojit k jinému zdroji.