HELIOS Fenix 9.31 - Matrika

Aktualizace pro software HELIOS Fenix


09.01.2023     Patch 9.31.150

Legislativa

Matrika Tiskopisy statistických hlášení - vyhláška č. 404/2021 Sb. o programu statistických zjišťování na rok 2023. Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb. Do programu zapracovány nové tiskopisy Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí, Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství.


17.10.2022     Patch 9.31.110

Opravy


Matrika Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství
Při tvorbě XML pro knihu manželství program neuměl zpracovat tento výčet rodinných vztahů u ženicha/ nevěsty: Zánik partnerství rozhodnutím, Zánik partnerství smrtí, Mrtev, Mrtvá.
Nastával pád aplikace.19.09.2022     Patch 9.31.100

Opravy


Matrika Tisk matričních tiskopisů – výjimka okres Praha
Zapracována výjimka při tisku. Pokud je v položce okres obsažena hodnota Území hlavního města Prahy, program tiskne prázdný řetězec.
Protokol k uzavření manželství
Zrušen dialog při tisku protokolu manželství. Chcete za odstavcem 'Žena žádá ...', aby se vytiskla informace 'Máme spolu již tyto děti...? Tato funkcionalita není již na oficiálním platném tiskopisu k dispozici.

Vidimace-Legalizace Tisk ověřovací doložky Vidimace
šablony ověřovací doložky pro vidimaci doplněny o chybějící předepsaný text viz legislativní vzor ověřovací doložky. Z důvodů velikosti buněk byla provedena i změna velikosti fontu.
Doplnění textu: 1. Doplněn text „/tato” ) 2. Doplněn či upraven text „Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla(nebo otisk jmenovky)” 3. Doplněn text „Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby” 4. Doplněn text „*Nehodící se škrtněte”.
Tiskové šablony ověřovací doložky DOT:( mat_overovaci_dol.dot, mat_overovaci_dol_v2.dot, mat_overovaci_dolv3.dot, mat_overovaci_dol_nek_pas_101_51.dot, mat_overovaci_dol_nek_pas.dot)15.08.2022     Patch 9.31.050

Opravy

Vidimace-Legalizace Tiskové šablony ověřovací doložky DOT:( mat_overovaci_dol.dot, mat_overovaci_dol_nek_pas_101_51.dot, mat_overovaci_dol_v3.dot)
doplněny o text v zápatí „Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby*“.11.07.2022     Patch 9.31.040

Legislativa

Vidimace-Legalizace Pořízení záznamu legalizace do el. knihy
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, s účinností od 1. 7. 2022 zavádí právní možnost tzv. e-legalizace, tedy úředního ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě. Toto právní zakotvení se promítá také do zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ověřování“), který specifikuje podrobnosti. V programu Vidimace-Legalizace se jedná pouze o evidenční proces zavedení záznamu do elektronické ověřovací knihy včetně možnosti přiložit elektronický ověřený dokument k pořizovanému záznamu. Pro procesy týkající se generování elektronického dokumentu včetně ověření se předpokládá využití E-legalizace v Czech POINT.
V programu je umožněna nová varianta pořízení záznamu do ověřovací knihy legalizace. Žadatel může před ověřující osobou provést ověření prostřednictvím volby elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní.
Tisk ověřovací doložky/ ověřovací knihy
V příloze č. 3 - OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI se za slova „uznal podpis na listině za vlastní*“ vkládají slova „- uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*“. se za slova „Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby“ doplňují slova „* - Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*“.
ŠABLONY DOT: mat_overovaci_dol.dot, mat_overovaci_dol_kniha.dot, mat_overovaci_dol_nek_pas.dot, mat_overovaci_dol_nek_pas_101_51.dot, mat_overovaci_dol_v2.dot, mat_overovaci_dol_v3.dot, mat_overovaci_dol_v4.dot.
V příloze č. 4 - OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI ZA ÚČASTI SVĚDKŮ se za slova „uznal podpis na listině za vlastní*“ vkládají slova „- uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*“. se za slova „Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby“ doplňují slova „* - Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*“.
ŠABLONY DOT: mat_overovaci_dol_leg_svedci.dot.
V příloze č. 8 TISKOPIS OVĚŘOVACÍ KNIHY nadpis sloupce 7 v pravé části zní: „Podpis na dokumentu byl uznán za vlastní“. nadpis sloupce 9 zní: „Označení druhu dokumentu, který je vidimován nebo na kterém je legalizován podpis“.
ŠABLONY RPT: mat_kvl_list3.rpt, mat_kvl_list4.rpt.


06.06.2022     Patch 9.31.020

Opravy

Vazba na základní registry Aktualizován společný modul FenixSZR v metodě SZR_Okres. Pro dohledání okresu použije místo pouze pokud pro stát ČESKÁ REPUBLIKA (ČESKO nebo stát není vyplněn).16.05.2022     Patch 9.31.010

Opravy

Vidimace/Legalizace Při pořízování/editaci záznamu v ověřovací knize opravena chyba na záložce ŽADATEL.
Nastávala chyba(type mismatch) při doplnění hodnoty atributu DODACÍ POŠTA.


29.04.2022     Patch 9.31.000

Novinky

Matrika Novela vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Aktuální znění od 01.01.2022. Na základě této změny budou ženy a děti ženského pohlaví (prostřednictvím žádosti svých rodičů) oprávněny požádat, aby mohly používat své příjmení v mužském (tzv. nepřechýleném) tvaru, aniž by svou žádost odůvodňovaly některým ze zákonem taxativně stanovených důvodů. U změny příjmení probíhající v souvislosti s uzavřením manželství jsou do programu zapracovány nové tiskopisy: Dotazníku k uzavření manželství (mat_kmd3_2022.rpt, mat_kmd4_2022.rpt, mat_kmd3p_2022.rpt, mat_kmd4p_2022.rpt)
Protokol o uzavření manželství (mat_kmp3p_2022.rpt, mat_kmp4p_2022.rpt, mat_kmp3_2022.rpt, mat_kmp4_2022.rpt).
U změny příjmení probíhající v souvislosti s narozením dítěte ženského pohlaví jsou do programu zapracovány nové tiskopisy:
Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů (mat_knzapisotcovstvinenardite_2022.dot, mat_knzapisotcovstvinarditenekniha_2022.dot, mat_knzapisotcovstvinardite_2022.dot).

Tiskopisy statistických hlášení vyhláška č. 404/2021 Sb. o programu statistických zjišťování na rok 2022. Do programu zapracovány nové tiskopisy>
Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí (mat_kuhl_2022.rpt, mat_kuhlp_2022.rpt)
Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství (mat_kmhl_2022.rpt, mat_kmhlp_2022.rpt).
 
Vidimace a legalizace Aktualizované vydání pro verzi 9.31.
Vytvořeno s použitím nových společných funkcí a knihoven.