HELIOS Fenix 9.31 - Majetek

Aktualizace pro software HELIOS Fenix


17.10.2022     Patch 9.31.110

Opravy

Tisk sestav
Opraveny soubory reportů pro tisk sestav na šířku. Soubory obsahovaly uloženou konfiguraci, která mohla způsobovat dlouhé načítání a čekání před tím, než byl připraven tiskový report k použití.
 

11.07.2022     Patch 9.31.040

Opravy

Číselníky - hledání
Opravena funkce hledání v některých číselnících (např. Místnosti, Zakázky, ...), kde se po zadání údaje s číslem existujícího záznamu vždy zobrazilo hlášení "Záznam nenalezen".
 

16.05.2022     Patch 9.31.010

Opravy

Přenos dat do účetnictví - varianta s výstupem do souboru
Při přenosu dat do účetnictví - varianta "Přenos účetních dokladů do souboru" opraven formát výstupu souboru ve větě obsahující záhlaví účetního dokladu (22). Záznam obsahoval nesprávný časový údaj o datu účetního případu, což způsobovalo chybové stavy při příjmu obratů ze souboru.
 
Ukládání změn z režimu opravy karty majetku pro položky příslušenství Oprava ukládání položky majetku typu "příslušenství" (komponenta souboru - typ záznamu = 2) v situaci, kdy je taková položka v aktuálním období nově zařazená. Až dosud u položek tohoto typu neprobíhala aktualizace údaje o pořizovací hodnotě (v tomto případě reprezentovaná údajem "Cena za kus (přísušenství)") kromě stavu na kartě i u zařazovacího pohybu v historii. Toto se projevovalo např. při tisku zařazovacího protokolu po opravě tohoto údaje.  

29.04.2022     Patch 9.31.000

Novinky

Tisk sestav - celá evidence
V sestavách celé evidence volitelně možnost uvádět položky drobného majetku jako plně odepsané.
Předvolbou lze určit, jak bude ve společných sestavách pro položky z evidence drobného majetku vyčíslena hodnota oprávek - buď se jako u všech neodepisovaných položek nic do oprávek nezapočítává nebo se dle účetního hlediska započítává do oprávek celá hodnota jako pro položky, které jsou ihned při zařazení účtovány jako náklad.
Nastavení parametrů majitele úlohy - sestavy
Vyřazování nedoodepsaných položek Varianta pro konec účetního odpisu pro vyřazování nedoodepsaných položek s mimořádným odpisem do nulové zůstatkové hodnoty.
Nastavení režimu konce účetního odpisu ve vztahu k vyřazení položky majetku, ve kterém při vyřazení proběhne dopočet odpisu do takové výše, aby došlo k úplnému doodepsání položky v období vyřazení. Tento odpis se zaznamená k položce majetku jako zvláštní údaj Mimořádný odpis.
Nastavení parametrů majitele úlohy - odpisy
Vyplňování údajů na kartě majetku Automatické dohledávání položek z číselníků při pořizování čísla do políčka na kartě majetku.
Pokud je pro příslušný číselník aktivováno, pak při pořizování na kartě majetku v odpovídajícím políčku pro číslo daného údaje z číselníku může uživatel vyplnit pouze začátek požadovaného údaje (tolik znaků, kolik je nastaveno) a pokud v číselníku existují údaje začínající vyplněným textem, zobrazí se okno s takovými položkami. Z nich je pak možno vybírat požadovaný záznam. Pokud uživatel pokračuje ve vyplňování dalších znaků, je obsah nabízených položek aktualizován.
Nastavení parametrů majitele úlohy - číselníky