HELIOS Fenix 9.31 - Kniha došlých faktur

Aktualizace pro software HELIOS Fenix

30.01.2023     Patch 9.31.160

Oprava

­Nelze zapsat daňový doklad
Změněno zaprotekování atributů pro daňový doklad, při schvalování Croseus.  

Změna

­Změna kontroly účetního dokladu
Povoleno vložit účetní doklad, který není v účetnictví fenix. Kontrola účetního dokladu upozorní, že číslo účetního dokladu neexistuje v účetnictví a dá dotaz, zda opravdu účetní doklad uložit.  

02.01.2023     Patch 9.31.150

Oprava

­Chyba při ověřování plátců DPH
Opravena chyba při volání webové služby pro ověření spolehlivosti plátce DPH.  

28.11.2022     Patch 9.31.130

Oprava

­Chyba při ukončení úlohy
Opraven problém, kdy okno s fakturou bylo zvětšeno na celou obrazovku a zavřelo se následně křížkem. Okno se zavřelo, ale aplikace spadla na chybu.  

07.11.2022     Patch 9.31.120

Oprava

­Zaúčtování u schvalování Fenix
Opraven problém, kde fakturu nejde po schválení zaúčtovat.  

17.10.2022     Patch 9.31.110

Oprava

­Faktura z minulého roku přes seznam
Opraven problém, kdy v seznamu faktur změníme rok, načteme faktury a dáme otevřít fakturu z minulého roku.  

15.08.2022     Patch 9.31.050

Oprava

­Průvodní doklad přepínání mezi knihami
Opraven problém, kdy při schvalování Fenix a při přepnutí do další knihy, nešel spustit tisk průvodního dokladu.  

11.07.2022     Patch 9.31.040

Oprava

­Přehled faktur/plateb a jejich úhrad
Opraven problém v sestavě Přehled faktur/plateb a jejich úhrad ve sloupci Hrazená částka. U zadané faktury, která má 2 platební věty se do celkového součtu dostala jen 1. uhrazená platební věta.  

20.06.2022     Patch 9.31.030

Oprava

­Tisk průvodních dokladů
Opraven problém s tiskem průvodního dokladu ze seznamu faktur v případě, že byla pro přehled faktur zvolena jiná kniha než právě aktuální.  
­Formulář faktury
Opravena chyba „Run-time error 6 Overflow“, ke které došlo při procházení formuláře pomocí tabelátoru a přechodu z prázdného políčka kurzu měny u tuzemské faktury na další pole.  
Seznam faktur/plateb
Oprava zobrazování seznamu faktur pomocí tlačítek na aktivní ploše, pokud bylo zapnto obarvování knih zobrazených v seznamu.  
­­Výběr sloupců pro přehled faktur
Upraveno zobrazování symbolů šipek na tlačítkách pro organizaci sloupců v přehledu pro případ, že není k dispozici font Wingdings 3.  
Propojování faktury s objednávkou
Opravena chyba při vytváření vazby mezi řádkem faktury a řádkem objednávky, kdy ve formuláři pro zadání vazby došlo při zadání kontace k vymazání předmětu plnění převzatého z řádku objednávky.  

06.06.2022     Patch 9.31.020

Oprava

Platební věty faktury
Opraveno chybné hlášení o maximální možné částce platební věty při pořizování více platebních vět faktury a změně částky v platební větě.  
­Formulář faktury
Opraveno samovolné maximalizování formuláře po zobrazení maximalizovaného formuláře účetního dokladu z faktury a jeho následném zavření. Formulář faktury nyní zůstává takový, jaký byl před otevřením formuláře účetního dokladu.  
Seznam faktur/plateb
Provedena optimalizace zobrazování stavů schvalování a také obarvování knih a stavů faktur v přehledu, ve vztahu k následnému rolování v tabulce přehledu s větším množstvím záznamů.  

16.05.2022     Patch 9.31.010

Oprava

Formulář faktury
Opraveno zobrazování informací v řádcích faktury (posun sloupců) na hlavním formuláři faktury po pořízení a opravě řádku.  

29.04.2022     Patch 9.31.000

Novinky

Úpravy hlavního formuláře faktury
­Umožněna změna velikosti formuláře, úpravy jednotlivých záložek, pamatování rozměrů formuláře a šířky sloupců v přehledových tabulkách.  
­Úpravy hlavního formuláře faktury
Při roztažení fomuláře do šířky se v pravé části formuláře zobrazuje zaúčtování faktury, na záložce s detailem platební věty pak zaúčtování zobrazené platební věty. Pokud k prvnímu účetnímu dokladu existují vazební účetní doklady, pak se v přehledu zaúčtování zobrazují i obraty z těchto vazebních účetních dokladů, obraty z vazebních dokladů jsou v přehledu zaúčtování odděleny prázdným řádkem.  
Úpravy hlavního formuláře faktury
Tlačítko "Přejít na ..." - nově se pro vyhledání faktury/platby zadává evidenční číslo faktury/platby místo dosud zadávaného pořadí dokladu ve výběru. Zadání čísla faktury je pro uživatele srozumitelnější, zvláště v případě, že je výběr faktur omezen nějakou podmínkou.  
­Faktury v cizí měně
Doplněna možnost zobrazení historie kurzů použité měny přímo z formuláře faktury (pomocí tlačítka za kurzem měny) a následné převzetí vybraného kurzu do faktury.  
Vazba na schvalování Croseus
• Aplikace nyní reaguje na nové nastavení vazby na Croseus, kdy je při zapnutém schvalování Croseus možné vypnout individuálně schvalování pro aplikaci KDF. Pokud je vypnuto, došlé faktury se neschvalují. • Před odesláním faktury ke schválení musí být nyní nově k faktuře vytvořen účetní doklad (zaúčtování závazku), který se rovněž předává ke schválení. Dále je před odesláním ke schválení povinné vytvoření platebních vět na celkovou částku faktury. • Při odeslání dokladu ke schválení se nyní v hlavičce dokladu automaticky vyplní datum předání příkazci operace datem odeslání ke schválení.  
Účtování úhrady zálohy
U organizací, které nejsou rozpočtové není k dispozici číselník účetních protizápisů pro účtování záloh. Dosud se při generování řádků účetního dokladu zaúčtování úhrady zálohy pro účtování záloh použil vždy účet SU = 314, AU = 0. Nyní se vychází z účtů definovaných v číselníku syntetických a analytických účtů v UCA. Pokud je v číselníku pro SU = 314 definováno víc analytických účtů, je při účtování uživateli nabídnut výběr z těchto účtů, pokud je v číselníku jeden analytický účet pro SU = 314, použije se automaticky tento účet, kdyby nebyl v číselníku k dispozici žádný analytický účet pro SU = 314, pak se použije účet AU = 0 jako dosud.  
Kopírování faktur se zaúčtováním
U faktur, které vznikly jako kopie jiné faktury je nyní možné při účtování použít kopii účetního dokladu zaúčtování původní faktury. Možnost použít kopii účetního dokladu původní faktury je uživateli nabídnuta pouze v případě, že se v účtované faktuře v porovnání se zdrojovou fakturou nezměnila částka, údaje DPH a kontace. Jestliže se některý z těchto údajů v kopii původní faktury změnil, probíhá generování účetního dokladu standardním způsobem.  
­Přehled čerpání rozpočtu
Doplněna možnost výstupu přehledů do Excelu. Výstup přehledu do Excelu lze vyvolat buď pomocí tlačítka „Do Excelu“ ve spodní části formuláře nebo pomocí volby „Do Excelu“ v kontextovém menu, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na příslušném přehledu.  
Přehled rezervací rozpočtu
Doplněna možnost výstupu přehledů do Excelu. Výstup přehledu do Excelu lze vyvolat buď pomocí tlačítka „Do Excelu“ ve spodní části formuláře nebo pomocí volby „Do Excelu“ v kontextovém menu, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na příslušném přehledu.  
Přehled daňových dokladů k přijaté platbě
Doplněna možnost výstupu přehledu do Excelu. Výstup přehledu do Excelu lze vyvolat buď pomocí tlačítka „Do Excelu“ ve spodní části formuláře nebo pomocí volby „Do Excelu“ v kontextovém menu, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na zobrazeném přehledu.  
Přehled dodavatelů dle objemu vyplacených peněz
Doplněna možnost výstupu přehledů do Excelu. Výstup přehledu do Excelu lze vyvolat buď pomocí tlačítka „Do Excelu“ ve spodní části formuláře nebo pomocí volby „Do Excelu“ v kontextovém menu, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na příslušném přehledu.  
Stav spolehlivosti pláců DPH při výstupu příkazu k úhradě
Pokud jsou majitel i příjemce v platební větě plátci DPH a způsob úhrady v platební větě je „Příkaz k úhradě“, pak je nyní v okamžiku vytváření příkazu k úhradě zjištěný stav spolehlivosti příjemce jako plátce DPH uložen k platební větě a tento stav je následně zobrazován na formuláři faktury u platební věty. Údaj byl doplněn pro rychlé zjištění situace, jaká byla v okamžiku vystavení příkazu k úhradě. U platebních vět, u kterých byl vystaven příkaz v dřívějších verzích Fenixu, není informace o ověření spolehlivosti plátce DPH u platební věty k dispozici a pak se zobrazuje stav ověření spolehlivosti = „NEZNÁMÝ“. Stav „NEZNÁMÝ“ se zobrazuje také pokud je v okamžiku vystavení příkazu k úhradě vypnuto automatické ověřování spolehlivosti plátců DPH a spolehlivost plátce DPH tedy nebyla při výstupu příkazu ověřena, plátce DPH mohl být v daném okamžiku spolehlivý i nespolehlivý, ale tato informace není k dispozici.  
Průvodní doklady pomocí šablon pro Word
Upraven tisk průvodního dokladu pomocí šablony pro Word - v tabulkách s kontací se nyní u syntetického a analytického účtu tisknout případné nulové hodnoty vždy, bez ohledu na nastavení tisku nul v uživatelském nastavení (viz záložka Průvodní doklady - Tisknout nulové položky kontace).